Products# Structure Compound Name CAS No.
201418 (Ra,S)-1-(2-((2-Hydroxy-5-methoxyphenyl)(2-methoxyphenyl)methyl)-1H-indol-3-yl)naphthalen-2-ol NA
201419 (Sa,R)-1-(2-((2-Hydroxy-5-methoxyphenyl)(2-methoxyphenyl)methyl)-1H-indol-3-yl)naphthalen-2-ol NA
201420 (Ra,R)-1-(2-((2-(Diphenylphosphanyl)-5-methoxyphenyl)(2-methoxyphenyl)methyl)-1H-indol-3-yl)naphthalen-2-ol NA
201421 (Sa,S)-1-(2-((2-(Diphenylphosphanyl)-5-methoxyphenyl)(2-methoxyphenyl)methyl)-1H-indol-3-yl)naphthalen-2-ol NA
201426 (Ra,R)-1-(2-((2-(Bis(4-(tert-butyl)phenyl)phosphanyl)-5-methoxyphenyl)(2-methoxyphenyl)methyl)-1H-indol-3-yl)naphthalen-2-ol NA
201427 (Sa,S)-1-(2-((2-(Bis(4-(tert-butyl)phenyl)phosphanyl)-5-methoxyphenyl)(2-methoxyphenyl)methyl)-1H-indol-3-yl)naphthalen-2-ol NA