Products# Structure Compound Name CAS No.
201177 (Difluoromethyl)[2-methoxy-1-(methoxycarbonyl)-2-oxoethyl](4-nitrophenyl)-sulfonium Inner Salt 1949788-49-1
201180 1,3-Bis[2,6-bis(1-methylethyl)phenyl]-2-imidazolidinylidene](difluoromethyl)-silver 1643366-13-5
201201 2-[(Difluoromethyl)sulfonyl]-pyridine 1219454-89-3
201202 2-[(Difluoroiodomethyl)sulfonyl]-pyridine 1621689-73-3
201203 2-[(Difluoromethyl)sulfonyl]-benzothiazole 186204-66-0
201204 2-[(Bromodifluoromethyl)sulfonyl]-benzothiazole 1230154-56-9